Jdi na obsah Jdi na menu
 


VLIV PLANET V NAŠEM OSUDU (astromagie)

 

Energie planet nám pomáhají utvářet náš život.

Každá planeta nabízí široké spektrum paprsků různých vibrací, od těch nejnižších až po ty duchovní a vylaďující na "stav osvícení".

Do našeho života proniká jen takový druh planetárních energií, který "ladí" s naší aurou.

To znamená, že pokud jsme negativně laděni (v nízkých vibracích, špatně o sobě či o druhých smýšlíme, jsme nepřející, nebo si vytváříme předsudky, pěstujeme závislosti všeho druhu, atakpod.), pak jsou naše možnosti velmi omezené.

Naopak - čím vyšší duchovnosti dosahujeme, a jsme naplněni láskou, světlem i soucitem s lidmi "nižších vibrací", o to větší možnosti se nám nabízí prostřednictvím planetárních energií, které k nám pronikají a pomáhají nám ve všech sférách našeho života

Čím vyšší duchovní úroveň naše duše dosahuje, tím silnější a pevnější ochranu získáváme z "vyšších sfér", které nás chrání před negací jiných lidí.

 

Každý člověk má k dispozici energie všech těchto planet a Světel:

1. SLUNCE - je zdrojem energie radosti.

Hladina radosti v našem životě je měřítkem toho, zda-li jdeme po té správné cestě.

Slunce symbolizuje naši osobnost,  ukazuje nám, kdo jsme a kým máme být.

Sluneční energie nás upozorňuje, že se nemůžeme stát hrušní, pokud jsme jabloní a jakákoli snaha být někým jiným, než máme být, nás jen zbytečně vyčerpává a odvádí z cesty určení na cestu sebezničení.

Disharmonie: pokud používáme svou sluneční energii špatným způsobem, pak trpíme buďto komplexem velikášství anebo méněcennosti. 

2. LUNA - intuice

Luna nám radí, jak se "sžít" s proměnlivými biorytmy svého těla i duše a jednat v souladu s nimi. Luna nás varuje jít proti své přirozenosti, neboť tím, že nenasloucháme svým pocitům, ztrácíme kontakt se svou intuicí a snadno pak v životě zabloudíme (do nemoci, do podsvětí....atakdále)

Luna také ukazuje postavu matky v našem životě a vztah k vlastnímu mateřství,  jakým způsobem projevujeme "mateřskou péči" druhým a jaký druh výživy potřebuje naše vnitřní dítě, neboť pokud to není spokojené, pak ani nelze rozzářit svou osobnost, symbolizovanou Sluncem.

Disharmonie: intuice může být nevyužívaná, anebo zablokovaná a to disharmoniemi v různých oblastech (fyzická, emocionální, mentální, spirituální).

Přecitlivělost, náladovost, nepřekonatelné zábrany, strach, citové vydírání. Stádovité chování.

Pohrdavost k mateřství nebo odmítání či strach ze svého mateřství.

3. MERKUR - zdroj mentální síly

Je prostředníkem mezi námi a informačním polem, které je všudepřítomné, a z nějž nám Merkur zprostředkovává takové informace, na které jsme naladěni vibracemi své aury a duchovní úrovní duše.

Merkur je planetou podporující nás v úspěšné komunikaci, soustředění, učení i vyučování a sbírání těch informací, které jsou pro naši duši důležité.  Pomáhá nám správně se vyjadřovat a efektivně komunikovat s ostatními, přičemž musíme brát v úvahu, že větší část komunikace tvoří schopnost naslouchat (nejen slovům, ale především "duši) a bývá neverbální.

Z mentální energie lze vytvořit bytosti neorganického charakteru, tzv. egrogory, ti se usídlí v naší auře a přitahují k nám do života takový druh energie a zkušeností (věcí, lidí, příležitosti...), který je v nich obsažen. Egregoři jsou běžným nástrojem Mágů "světlé" i "černé" magie.

Disharmonie: podvody, lhaní, falešnost, překrucování faktů. Dlouhosáhlé monology, aniž by se dotyčný zajímal o to, zda-li jsou jeho řeči pro posluchače nějakým způsobem přínosné. Plané tlachalství. Negativní mysl a z ní i nevědomě vytvoření "egrogoři" negativního charakteru, kteří přitahují do života  to, čeho se člověk obává. Potíže ve vyjadřování nebo v učení. Neschopnost naslouchat. Špatná paměť.

4. VENUŠE - zdroj lásky a peněz

Venuše ukazuje, jakým způsobem k sobě přitáhneme lásku a peníze, co je pro naši duši hodnotné, vztah k umění nebo k jiným záležitostem života. Její postavení v horoskopu naznačuje, v jakých oborech a oblastech máme vydělávat peníze.

 disharmonie: potíže ve vztazích, neschopnost milovat a být milován, žití v nevhodném partnerském vztahu, přitahování nevhodných partnerů do života, povrchní vztahy,  zablokovaný příjem peněz.

5. MARS - zdroj vitality

Mars nám poskytuje primární energii, která nás udržuje v chodu, dává impuls a uvádí do pohybu všechny ostatní planety. Mars v horoskopu ukazuje, v které životní oblasti máme prokázat svou odvahu a jednat nezávisle na druhých.

Disharmonie: pokud neumíme s energií Marsu dobře zacházet, pak upadáme buď do depresí, jsme unaveni a bez elánu, nedokážeme se "hnout z místa", jsme nerozhodní, i nesmělí, či se "motáme v bludném kruhu", anebo jsme příliš agresívní, impulzivní a netrpěliví. Svou netrpělivost pak "aktivujeme" negativní astrální bytosti ve svém okolí, které nám nadělají v životě spoustu zmatku, neštěstí i ztrát.

6. JUPITER - zdroj duchovní síly

Jupiter je planetou, poskytující nám ochranu, je to náš "anděl strážný". Kde stojí  v horoskopu Jupiter, v té oblasti nacházíme své největší štěstí, kterému bysme se neměli bránit (A je jedno, že jiní lidé si třeba myslí, že jsme divní, když nás činí šťastnými něco, čemu oni vůbec nerozumí...)

Štěstí spočívá především ve schopnosti nahlédnout do duchovních dimenzí, prolínajících tento hmatatelný svět, abychom zjistili, že na nic nejsme sami - k dispozici nám je spousta pomocníků, jako jsou Andělé, Archandělé, Bohové a Bohyně, atd., kteří vždy rádi pomohou a poradí, pokud je o to požádáme.

Disharmonie: přebujelé ego, domýšlivost, pýcha, komplex "velikášství" a nadřazenosti nad ostatními, přehnaná nereálná očekávání, vymykající se našim schopnostem a možnostem.  Také nespolehlivost, nedbalost, nezodpovědnost. Při zablokovaném přístupu k energii Jupitera se objevuje podvědomý strach z vlastního štěstí i úspěchu, čímž bráníme, aby vstoupila hojnost i blahobyt do všech sfér naší existence.

7. SATURN - strážce karmy a časoprostoru.

Saturn nad námi bdí, aby nám neustále připomínal, že vše má svůj čas i správné místo, nic nelze uspěchat. Cokoli "zasejeme", vždy nějaký čas trvá, než přijde "sklizeň našich plodů". Pokud však zaséváme zlo, nenávist, zlobu, závist a setbu negativního charakteru, pak nemůžeme očekávat, že sklidíme něco dobrého. Stejně tak platí obráceně - jen při setbě dobra, lásky, přejícnosti a dalším pozitivních elementů se můžeme těšit na "sladké plody".

Saturn nám dává na vědomí, že všechno zde na Zemi má svůj řád a pravidla, vše je zde podřízeno DUCHOVNÍM ZÁKONÚM, které nelze nijak obejít, ani obelstít. Dokud princip fungování duchovních zákonů nepřijmeme a nepochopíme, tak dlouho budeme zkoušeni rozličnými problémy a starostmi.

Saturn nám ukazuje, co bysme měli ve svém životě vědomě rozvíjet, přestože je to většinou oblast, která nám dává pocítit nejvíce překážek a omezení.

Disharmonie: strach, zábrany, blokády v těle i na duši rozmanitého charakteru (jejich povahu přiblíží horoskop), úzkost.

Také však sklony k despotismu, panovačnosti, chladu, necitelnosti, dogmatičnosti, přísnosti, nepřizpůsobivosti. Chorobné stavy duše, kdy člověk zásady a pravidla vlastního ega nebo ega jiných lidí povyšuje na "vyšší vůli". 

8. URAN - zdroj vesmírných sil (mimozemských, pocházejících z jiných planet)

Uran nám zprostředkovává nápady přímo z budoucnosti - paprsky této planety se projevují jako nový a neotřelý způsob myšlení, chování či jednání, který je zcela nezávislý na všech dosavadních tradicích a zaběhnutých konvencích. 

Uran je především planetou, která se zasazuje o změny v našem životě, a to zvláště pokud už dlouho přešlapujeme na jednom místě, kde už dávno nemáme co pohledávat.

Úkolem Urana je především zajistit náš "duchovní vývoj", a proto způsobuje v životě změny, které nás mají donutit rozhýbat mentální strnulost, pokud v ní již delší dobu setrváváme. 

Uran v našem horoskopu také ukazuje oblast v životě, kde máme vykročit zcela novým směrem, kudy ještě nikdy nikdo před námi nešel - tady máme prokázat svou originalitu a nezávislost na dosavadních konvencích společnosti i očekáváních naší rodiny a blízkých. 

Skrze Uran k nám přichází inspirace z jiných mimozemských civilizací - avšak musíme být opatrní, jaké nápady k sobě přitahujeme, neboť ne vše, co se jeví být "nové" a pokrokové, pochází ze světlých sfér vesmíru. Mnohé záležitosti (vynálezy v oblasti vědy a techniky, atakdále) pochází z temných sil jiných vesmírných planet.

Některé nápady však mohou předbíhat dobu, potom se jim říká "utopické", ve své podstatě však mohou být zrealizovatelné, jen potřebují, aby k jejich uskutečnění proběhli celospolečenské změny ve smyslu celoplošného převibrování lidských bytostí na jinou "duchovní frekvenci".

Disharmonie: kdo se nedokáže napojit skrze svou mysl na vesmírné síly, u toho se energie Uranu projevuje jen jako výstřednost pro výstřednost samotnou, postrádající hlubší smysl, ztřeštěnost, nevyrovnanost, nervozita, proměnlivost, nevypočitatelnost, impulzivnost, chlad, neosobnost, necitelnost, roztržitost, nestálost.

9. NEPTUN - strážce duchovních dimenzí. Spojení s "vyšším já"

"Vyšší já" je sbor duchovních bytostí, který má každý člověk k dispozici jako své průvodce, jenž mu rádi pomohou, poradí a povedou cestou jeho života tak, aby byl ve všech sférách šťastný a naplněný, ale zasahují jen tehdy, pokud je o to člověk požádá a umí spolupracovat se "záměrem vyšší vůle", což vyžaduje "vyšší stupeň duchovní úrovně duše".

Neptun je planeta, k jejichž vibracím jsou citliví jen lidé na duchovnějších úrovních. Zarytí materialisté, kteří si nepřipustí, že jsou něčím víc, než jen hmotou, zpravidla k vibracím Neptunu vnímaví nejsou,  u takových se jeho energie projevují jen ve formě "bludiček", rozličných závislostí, nutkavého chování a pokušení, svádějících na scestí.

Disharmonie: napojení na "ego jiného člověka" nebo "bludičky", přičemž toto napojení je mylně považováno za "vyšší vůli". Podléhání různým pokušením, která člověka svádí na scestí, okrádají ho o vlastní vůli, a tedy sílu i energii, což se vždycky nakonec vymstí.  Pseudoduchovnost,  závislosti všeho druhu - na práci, na jídle, na sexu, alkoholu, drogách, cigaretách, atakdále.

Snílkovství a fantazírování bez praktického využití svých schopností a bez zrealizování inspirace, která k člověku přichází.

10. PLUTO - zdroj magických schopností

Pluto je nástrojem vysoké magie, avšak k dispozici dává svou magickou sílu jen těm, kteří pochopili a naučili se pracovat s energiemi všech předchozích planet. 

Pluto je planetou transformace, nic nedává zadarmo. Pokud chce člověk získat magické schopnosti, musí pro to něco obětovat a dokonale se očistit od všeho nežádoucícho, jako jsou veškeré negativní lidské vlastnosti, povahové rysy a závislosti všeho druhu, které zabírají místo právě magickým schopnostem v duši člověka.  

(je to stejné jako se vším - nemůžete vecpat do pokoje velkou skříň o rozměru 3x1 metr, pokud je v něm volné místo jen 2x1m)

Pluto v horoskopu ukazuje oblast v životě, ve které bysme se měli zbavit všeho přežitého, již dávno nefunkčního a neodpovídajícího aktuálním potřebám naší duše, která se touží neustále vyvíjet. Pokud se člověk sám zavčas všeho zbytečného nezbaví, pak se této "očistné" činnosti ujmou vnější okolnosti, které to učiní za nás.

Disharmonie: mocichtivost, manipulace (i ta skrytá ve formě vnucování pocitů viny...), vnucování své vůle, pokrytectví, záludnost, podrazáctví, zákeřnost,  anebo také pocity méněcennosti, podřízenosti a provinilosti. Situace, kdy sloužíme jako hromosvod pro vybíjení komplexů jiných lidí.

 

Tohle je ovšem velmi stručný popis, co nám která planeta může nabídnout,  ve skutečnosti je toho mnohem, mnohem víc.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Astrologové vycházejí  z pravd a moudrostí, které jsou ověřeny staletími lidské existence. 

Při výkladu horoskopu musíme používat především svůj vlastní rozum, intuici a cítění, nelze se dogmaticky držet všeho, co vyčteme v astrologických knihách.

Knihy nám umožní náhled na jednotlivé konstelace, avšak nesmíme ulpívat na žádné z těchto vyčtených charakteristik, neboť vždy je třeba pohlížet na horoskop jako celek - a ten nám žádná kniha neposkytne. 

 

 

 

 
 

 

Portrét


Kontakt

Astroložka IRENA NEVRLÁ


775 999 076, skype: Irena Nevrlá

irnev@seznam.cz

zajímá vás astrologie?

hledáte rady ve hvězdách, pokud máte nějaké nejasnosti ohledně svého života? (práce, vztahy,...)

Mail list
Archiv

Kalendář
<< duben >>
<< 2019 >>
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Statistiky

Online: 2
Celkem: 68114
Měsíc: 1904
Den: 55